Menu zvolené stránky/sekce

Celková navigace

Obsah zvolené stránky

Gymnázium Palackého 191/1

Zpět na výchozí polohu

Plán činnosti výchovného poradce na školní rok 2012/2013


• Konzultační hodiny: dle domluvy
• Dohoda termínů konzultačních hodin se školní psycholožkou a jejich vyvěšení na stránky školy
• Aktuálně pomoc při řešení vzdělávacích a výchovných problémů studentů školy ve spolupráci s třídními učiteli a vedením školy. Koordinace výchovných komisí a účast na nich - průběžně
• Zajišťování diagnostiky sociálního klimatu ve třídě a intervence pro problémovou třídu ve spolupráci s PPP a školní psycholožkou – dle potřeby
• Spolupráce se školní psycholožkou, metodičkou primární prevence, vedením školy, OSPODem, Policií ČR a školskými poradenskými pracovišti - celoročně
• Podíl na aktualizaci školního řádu a vytvoření MPP a jeho evaluaci
• Průběžně doplňování informací na nástěnce výchovného poradce.
• Aktualizace kontaktů na odborná poradenská pracoviště
• Evidence žáků se specifickými poruchami učení a zdravotním postižením. (Zprávy z PPP a SPC, žádosti rodičů o vypracování IVP a IVP). Metodická pomoc při integraci, vypracování IVP, kontrola termínů platnosti vyšetření apod – dle aktuální potřeby
• Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané – průběžně dle potřeby
• Aktualizace a doplňování internetových stránek výchovného poradenství na naší škole - průběžně
• Zpracování statistiky úspěšnosti přijetí našich absolventů na VŠ – září
• Vypracování seznamu aktuálních internetových odkazů pro volbu povolání – září
• Účast na školeních pořádaných sociálními a poradenskými institucemi (Úřad práce IPS, PPP Ml. Boleslav )
• Účast na seminářích pořádaných Krajským úřadem Středočeského kraje či dalšími institucemi
(PPP Středočeského kraje, pracoviště Kolín: Problematika SPU na 3. stupni a uzpůsobení maturitní zkoušky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Seminář Vzdělávací zařízení Služby škole MB: Rozšíření kompetencí výchovného poradce bez speciálně pedagogického vzdělání v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením leden – červen
• Zajištění exkurze do Brna na veletrh VŠ Gaudeamus (dle zájmu) – říjen
• Objednání Učitelských novin s přehledem vysokých škol – konec října
• Peer program Hrou proti AIDS ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem + zapojení se do výzkumu Ministerstva zdravotnictví 
• Zorganizování přednášky pro studenty maturitních ročníků s tématem: Volba dalšího studia – listopad či prosinec
• Skupinové šetření k volbě povolání a individuální rozhovor pro zájemce z řad studentů posledních ročníků, případně pro nerozhodnuté studenty zajištění návštěvy psycholožky z PPP ve škole nebo studentů v PPP či IPS na Úřadu práce – prosinec a leden
• Individuální poradenská činnost v maturitních ročnících v souvislosti s výběrem VŠ, příp. SŠ, a odesláním přihlášek k dalšímu studiu - průběžně
• Individuální poradenská činnost pro zákonné zástupce s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem) – průběžně v konzultačních hodinách, během třídních schůzek
• Zprostředkování aktuálních informací z oblasti výchovného poradenství pedagogickému sboru školy - průběžně
• Prezentace činnosti na dnech otevřených dveří. Poskytnutí informačních letáků Úřadu práce – listopad a leden
• Zajištění návštěvy IPS Úřadu práce v Mladé Boleslavi pro studenty maturitních ročníků – leden


Vypracoval 3.9. 2012: Mgr. Radek Kotlaba

Ředitelka školy:
RNDr. Jana Pospíšilová
Zástupce ředitele:
Mgr. Radomír Holan
Adresa:
Palackého 191/1
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 321 515
sekretariat@g8mb.cz

g8mb.cz